Mokyklos darbo tvarkos taisyklės

I. Bendrosios nuostatos.
1. Vairavimo mokykla (toliau- mokykla) veikia kaip savarankiška mokymo įstaiga, vykdanti B kategorijos motorinių transporto priemonių vairuotojų pirminį mokymą.
2. Mokykla veikia turėdama Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos išduotą liudijimą, vykdydama kitų žinybų norminės dokumentacijos reikalavimus.
3. Mokyklos mokomoji bazė atitinka Susisiekimo ministerijos keliamus reikalavimus.

II. Veikla ir tikslai.
1. Mokyklos tikslas- propaguoti kultūringo vairavimo, sąmoningo kelių eismo taisyklių, vairuotojo etikos reikalavimų, ekovairavimo laikymosi idėjas.
2. Suteikti mokiniams būtiną kiekį žinių saugiai ir atsakingai vairuoti kelyje.
3. Mokymo metu atsižvelgti į kiekvieno besimokančiojo individualumą, ugdyti atsakomybės jausmą ir pasitikėjimą savimi.

III. Mokiniai ir priėmimo tvarka.
1. Į vairavimo kursus priimami asmenys nuo 17 metų, pateikę asmens dokumentą ir sveikatos pažymėjimą apie tinkamumą vairuoti transporto priemonę.
2. Asmuo, pasirašęs sutartį, sumoka pradinį įnašą, likusią pinigų dalį- iki mokslo pabaigos pagal mokymo sutarties sąlygas.

IV. Mokymas ir tvarka.
1. Teorijos pamokos vyksta pagal grafiką nustatytomis dienomis ir valandomis.
2. Praktinio vairavimo pamokos vyksta pagal iš anksto su mokiniais sudarytus individualius grafikus.
3. Mokymas vyksta pagal nustatytas tai transporto priemonės kategorijai mokymo programas.
4. Besimokančiajam, neišlaikiusiam B kategorijos kelių transporto priemonių vairuotojų rengimo kvalifikacinių egzaminų, pašalintam iš užsiėmimų mokyklos vadovo įsakymu už grubius drausmės pažeidimus, užsiėmimų praleidinėjimą be pateisinamos priežasties, įmokėti pinigai negrąžinami.
5. Kiekvienam besimokančiajam, išklausiusiam teorijos kursą ir praktinio vairavimo programą, išlaikiusiam mokyklinius egzaminus yra išduodamas nustatytos formos kursų baigimo pažymėjimas ir mokinys įregistruojamas Regitros portale.
6. Teorijos ir praktinio vairavimo užsiėmimus veda turintys atitinkamą išsilavinimą ir kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys dėstytojai ir praktinio vairavimo instruktoriai.

V. Atsakomybė.
1. Užsiėmimų metu mokiniai turi vykdyti dėstytojų ir instruktorių nurodymus ir stengtis kuo geriau įsisavinti užsiėmimų metu dėstomą medžiagą.
3. Apie neatvykimą į užsiėmimus dėl pateisinamos priežasties, pranešti mokyklos vadovui arba administratorei.
4. Pamokų metu netriukšmauti, netrukdyti kitiems, išsijungti mobiliuosius telefonus.
5. Už nuostolius, padarytus mokyklai dėl besimokančiojo kaltės tyčinių veiksmų, atsako kaltininkas pagal jam pateiktą sąskaitą.
6. Į pamokas neįleidžiami neblaivūs ar apsvaigę nuo narkotinių ar toksinių medžiagų mokiniai. Esant įtarimui dėl apsvaigimo ir mokiniui nesutinkant pasišalinti- kviečiamos reikalingos instancijos.
7. Vairuotojų mokytojams ir vairavimo instruktoriams, pažeidusiems darbo drausmę, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka gali būti skiriamos drausminės nuobaudos ar pašalinimas iš darbo.


Mokykla pasilieka teisę kursams ir papildomoms pamokoms taikyti nuolaidas ir momentines akcijas.